Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí Acepto
Atenció - Atención castellano català

SERVEIS

Per què agremiar-se

El Gremi de Garatges de Barcelona i Província té com a missió fonamental vetllar pels interessos dels seus agremiats i per la millora de les condicions de les empreses del Sector dels garatges aparcaments i Rentat i greixatge de vehicles. Per satisfer aquestes necessitats el Gremi està dotat d'una organització que compren diverses àrees de serveis i compta amb diversos especialistes interns i externs que ens assessoren en totes aquelles qüestions relacionades amb la gestió dels garatges i aparcaments. Des del Gremi estem a disposició dels nostres afiliats per ajudar-los i orientar-los en aquells temes que precisi de la nostra ajuda.

Assesors Gremials

 • Lletrat Assessor de la Junta Directiva Climent Fernández i Forner.
 • Assessor Fiscal, laboral i Econòmic del Gremi Valentín Pich i Rosell.

Entre d'altres podem oferir-li la nostra Secció Laboral on trobarà l'assessorament personal que precisi sobre la matèria i on, si ho desitja, li podem confeccionar:

 • Nòmines, TC1 i TC2
 • Assessorament i confecció de contractes laborals
 • I.R.P.F. Treballadors.
 • Assistència en temes laborals i Seguretat Social.
 • Assessorament i assistència a Inspecció de Treball.
 • Assistència a Judicis.
 • Assistència i assessorament a actes de conciliació.
 • Escrits d'impugnació per actes d'infracció, davant la Direcció Provincial de Treball
 • Assessorament i Inscripció i afiliació en el Sistema de la Seguretat Social.
 • Assessorament en el Conveni Col·lectiu.
 • Gestions referent a Organismes Oficials.
 • Règim Especial de Treballadors Autònoms

Serveis generals

Altres serveis que prestem són:

 • Negociació del Conveni Col·lectiu d'àmbit nacional de Catalunya per al Sector d'Aparcaments, Estacionaments regulats de superfície Garatges, Serveis de Rentat i Greixatge de Vehicles
 • Tramesa de circulars per informar sobre temes d'actualitat.
 • Accions contra la competència deslleial.
 • Gestions i defensa dels interessos empresarials davant les diferents Administracions Públiques.
 • Participació en institucions i corporacions per a la defensa dels interessos dels empresaris:Cambra de Comerç, O.T.G., INSS, Consell de Gremis de Catalunya, Confederació de Comerç
 • Consultes d'expedients municipals per a comprovar a petició de qualsevol agremiat, que detecti inexactitud en les notificacions d'exaccions municipals, aclarir qüestions de dubtosa aplicació d'Ordenances i taxes, etc. etc.
 • Llicència d'obertura d'establiments (orientacions tècniques i jurídiques)
 • Assistència i assessorament en actes de conciliació, per reclamacions d'usuaris de garatges i aparcaments davant la Junta Arbitral de Consum.

Confecció d'impresos a petició dels nostres agremiats dels models que es relacionen a continuació:

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

 • Imprès model 115: Retencions i ingressos a compte. Rendes o rendiments procedents de l'arrendament o sots-arrendament d'immobles urbans
 • Imprès model 130: Pagament fraccionat. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Declaració - Liquidació.
 • Imprès model 180: Retencions e ingressos a compte. Rendiments procedents de l'arrendament d'immobles urbans. Resum anual.
 • Imprès model 184: Entitats en règim d'atribucions de rendes. Declaració informativa anual.

Impost sobre el valor afegit (IVA)

 • Imprès model 303: Règim General. Declaració Trimestral.
 • Imprès model 347: Declaració anual operacions amb terceres persones. (Només per a emplenar com a caràtula per acompanyar suport magnètic quan el núm. de  registres de la declaració superi el límit establert per la seva presentació telemàtica).
 • Imprès model 390: Declaració resum anual I.V.A. Per a tots els empresaris individuals, comunitats de béns, societats de cooperativa privada, sempre i quan el seu negoci tingui un gir no superior a

Confecció dels rebuts de pupil·latge dels garatges que demanin la prestació del servei, consistent en:

 • Llistat mensual desglossant els preus de pupil·latge i d'IVA. La documentació que li facilitem li serveix de llibre auxiliar d'ingressos per a la comptabilitat.
 • Confecció de llistats i rebuts (norma A-19), adaptats a qualsevol entitat bancària.
 • Confecció de llistat i rebut per al cobrament manual.

Adhesió dels agremiats que ens ho sol.licitin als Convenis de col·laboració subscrits amb l'Ajuntament de Barcelona que signifiquen avantatges només per als nostres afiliats.

Són els següents:

 • Retirada de vehicles abandonats als garatges de Barcelona-ciutat
 • Protectors de Guals a instal·lar a l'exterior dels garatges de Barcelona-ciutat per facilitar l'accés i sortida de vehicles.

Assegurances Col·lectives

Assegurança de Responsabilitat Civil RCI. Bàsica i vital a totes les empreses.

Recomanem molt especialment formalitzar com a complement de l'assegurança de Responsabilitat Civil que vostès tinguin contractada i que deuen procurar tenir permanentment actualitzada una pòlissa de DEFENSA JURÍDICA" amb la que li quedaran cobertes les despeses jurídiques dels danys o perjudicis que ens puguin ocasionar tercers. Detallem, doncs a continuació les principals garanties cobertes per aquesta pòlissa tenint en compte que és un producte per a empreses amb un màxim de 15 empleats,

Són els següents:

 1. Defensa Jurídica de l'Empresa en la seva activitat.
 2. Garanteix a la persona física o jurídica titular de l'activitat, els seus socis, familiars i persones en qui delegui la direcció de l'Empresa.
 3. Assistència jurídica telefònica
 4. Defensa en qüestions administratives
 5. Reclamació de danys
 6. Extensió en reclamació de danys
 7. Reclamació en contractes d'assegurances
 8. Defensa en responsabilitat penal
 9. Extensió en defensa penal
 10. Defensa suplementària de la responsabilitat civil
 11. Defensa de Drets sobre el local
 12. Defensa en contractes sobre béns mobles
 13. Reclamació en contractes de serveis
 14. Reclamació en contractes de subministraments
 15. Defensa de l'empresari davant la inspecció de treball

La prima anual aplicable en euros) varia en funció del número de treballadors de cada empresa,

Nº empleats Total rebut per risc Sobreprima per cada local addicional
0 48,72 12,18
1 51,58 12,90
2 54,46 13,62
3 68,43 17,61
4 82,40 20,60
5 96,39 24,10
10 166,23 41,56

Les despeses que queden garantides són.

 • Els Honoraris d'Advocat
 • Els drets de Procurador
 • Les despeses Notarials
 • Els Honoraris de Perits i els dictàmens Tècnico-Actuarials
 • Les costes judicials

Existeix un termini de carència de tres mesos a comptar a partir de la data d'efecte de la garantia afectada.
Els límits de servei "Arag" són 3.000.- € i en determinades garanties el mínim litigiós és de 300 €.(6,8,12,13 i14)

En cas de desitjar fer ús d'aquest servei pot contactar amb la Correduria d'Assegurances ADAISA GESTION, S.L., Travessera de Gràcia, 18-20, 1r-4a, 08021, telèfon 93.414.02.16, el cost del servei li serà facturat directament des de la mateixa Correduria."

Assegurança obligatòria del Conveni Col·lectiu Laboral pels treballadors dels garatges i/o aparcaments i serveis de rentat i greixatge.

PŔGINA WEB INSTITUT PAISATGE URBŔ INSTAL.LACIÓ DE RČTOLS - AJUNTAMENT BCN

Gremi de Garatges de Barcelona i Província
Rambla de Catalunya, 41, 1r. 08007 Barcelona Tel. 93 488 31 97 gremio@gremiodegarages.net

Avís legal i política de privacitat administración